Projekt BOND (engl. Business Organisations Network Development) pokrenut je kao pilot-projekt “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)” pokrenut je 1. srpnja 2017. godine s ciljem povezivanja poduzetničkih potpornih institucija u Hrvatskoj, poboljšanja kvalitete postojećih usluga i razvoja novih usluga te ujednačavanja dostupnosti i kvalitete usluga poduzetnicima u svim županijama, u skladu sa smjernicama Strategije razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. – 2020.

Cilj projekta
Opći cilj projekta je jačanje ponude profesionalnih usluga za poduzetnike diljem Hrvatske putem umreženih PPI-a, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja. Kroz projekt BOND nastoje se smanjiti razlike u regijama i svim poduzetnicima u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima olakšati pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

U okviru pilot-projekta razvijena je Mreža poduzetničkih potpornih institucija (Mreža BOND) te je uspostavljeno pet pilot-usluga:
1. standardizacija usluge savjetovanja poduzetnika početnika
2. decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a putem poduzetničkih potpornih institucija
3. mreža mentora za poduzetnike
4. podrška poduzetničkim potpornim institucijama u savjetovanju u području društvenog poduzetništva
5. dijagnostički alat za procjenu inovativnosti poduzetnika

Nositelj projekta:
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Trajanje pilot-projekta:
od 07/2017. do 09/2019.

Vrijednost projekta:
7.012.151,61 kuna

B O N D   2

Projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (u daljnjem tekstu: BOND 2) predstavlja nastavak pilot-projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ koji je HAMAG-BICRO provodio u razdoblju od 01.07.2017. do 30.09.2019.

Projektom BOND 2 unaprijedit će se Mreža BOND koja trenutno objedinjuje 96 poduzetničkih potpornih institucija iz svih županija Republike Hrvatske. 50 poduzetničkih potpornih institucija pristupilo je Mreži BOND tijekom provedbe prve faze projekta, a njih još 46 pristupilo je tijekom provedbe druge faze projekta, temeljem Javnog poziva provedenog od srpnja do siječnja 2022. godine. Mreža BOND djeluje kao udruga, a ažurirani popis članica Mreže nalazi se ovdje.

Mreža BOND osigurava profesionalne, savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, čime  se smanjuje asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama te pozitivno utječe na ujednačeni gospodarski razvoj svih regija Republike Hrvatske.

Cilj projekta
Opći cilj projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva

Specifični cilj projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude poduzetničke potporne institucije i kroz razvoj sustava mentorstva sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i ostalim specifičnostima, s naglaskom na dostupnost istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete.

Aktivnosti projekta BOND 2
Kako bi se ostvarilo daljnje jačanje i  unaprjeđenje uspostavljene Mreže, predviđa se odabir novih članica Mreže BOND, njihovo formalno povezivanje osnivanjem Udruge Mreža BOND, provedba redovnih sastanaka i tematskih konferencija, učlanjenje u međunarodne mreže te jačanje kapaciteta članova Mreže putem organiziranih studijskih putovanja, seminara, radionica i ostalih tuzemnih i inozemnih događanja.

Mreža BOND zamišljena je kao platforma putem koje će se uspostaviti kontinuirana suradnja i jačanje kompetencija članova Mreže kroz formalno-pravno povezivanje, organiziranu logističku podršku, jačanje kompetencija PPI-jeva, razvoj, standardizaciju i implementaciju novih usluga te predlaganje novih mjera potpore razvojnih politika.

Podizanje razine kvalitete usluga PPI-jeva te uspostava pet mreža mentora i jačanje kompetencija mentora bit će krucijalne aktivnosti koje će nositi glavne rezultate projekta BOND 2.  U svrhu bolje prepoznatljivosti Mreže i širenja ideje o važnosti i ulozi Mreže BOND, predviđena je aktivnost promidžbe i vidljivosti u sklopu koje će biti promovirana ključna događanja i aktivnosti svih PPI-jeva u Mreži na nacionalnoj razini.

U svrhu praćenja učinkovitosti postignutih rezultata Projekta, nadogradit će se elektronička platforma te uvesti mehanizam procjene učinkovitosti mjera za periodične provjere postignutih rezultata.

Očekivani rezultati:
– 60 poduzetničkih potpornih institucija
uključenih u Mrežu poduzetničkih potpornih institucija
– 3
nove standardizirane usluge razvijene Projektom
– 15
poduzetničkih potpornih institucija certificiranih putem Projekta
– 50 mentora
unutar mreža mentora
– 5
uspostavljenih mreža mentora
– 11 županija
pokrivenih certificiranim poduzetničkim potpornim institucijama, članovima Mreže BOND

Trajanje projekta: 40 mjeseci (2020. – 2023.)
Ukupna vrijednost projekta: 50.000.000,00 kn